Bulgarije

Handelsinformatie Bulgarije

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Bulgarije en over de Bulgaarse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Bulgarije

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Bulgarije in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Bulgaarse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Bulgarije

Bulgarije is een goed bereikbaar en gunstig gelegen EU-land. Het land heeft de op 1 na laagste buitenlandse schuld in de EU.

Marktbewerking

De minder open aard en structuur van de markt maakt marktbewerking moeilijker dan in West-Europa. Wie in Bulgarije zaken wil doen, moet goed nagaan wat de feitelijke situatie is in een bepaalde sector. De belangrijkste problemen zijn rechtsonzekerheid en bureaucratie.

Bulgarije werd op 1 januari 2007 lid van de Europese Unie. Toetreding tot deze markt was een stok achter de deur om de nodige herstructureringen door te voeren. In sommige sectoren is het herstructureringsproces nog niet helemaal rond. In andere zijn overgangstermijnen bedongen voor invoering van de EU-normen. Een goede marktoriëntatie vooraf is daarom van het grootste belang.

Consumentenmarkt

De Bulgaarse bevolking is sterk gedaald in de afgelopen twee decennia, met een afname van 22% tot 7,2 miljoen in de periode 1990-2013. Oorzaken van deze daling zijn een laag geboortecijfer, een stagnerende levensverwachting en een van de hoogste emigratiepercentages in de wereld. Toch is het vooruitzicht voor de consumentenmarkt in het algemeen gunstig.

Er zijn bijna 3 miljoen huishoudens. Een kwart daarvan bestaat uit gezinnen met een of meer kinderen. De gemiddelde gezinsgrootte bedraagt al jaren 2,6 personen. Ruim 70% van de bevolking woont in stedelijke gebieden. De hoofdstaf Sofia is met ongeveer 1,2 miljoen inwoners veruit de grootste stad van het land.

In de steden is het winkelaanbod uitgebreider en de bevolking koopkrachtiger dan op het platteland. Er is ook verschil in koopkracht waarneembaar tussen de generaties. De jongere generatie heeft duidelijk meer te besteden dan ouderen en gepensioneerden.

Consumentengedrag

De consumentenbestedingen zijn de afgelopen jaren flink toegenomen.

Het gemiddelde bruto inkomen per hoofd van de bevolking bedroeg in 2013 $ 5.200. Het gemiddelde inkomen per huishouden was in 2013 $ 9.300.

Industriële markt

Bulgarije is erg afhankelijk van zijn industrie. Meer dan de helft van het bnp komt daar vandaan. Om de concurrentiekracht en het industriële vermogen te verbeteren heeft Bulgarije een nationale innovatiestrategie opgezet met een innovatiefonds.

Logistiek en distributie

De logistieke sector groeit snel, maar kan niet aan de groeiende vraag naar dienstverlening voldoen. Door de komst van grote winkelcentra en supermarktketens is er sprake van een toenemende consumptie. Dat veroorzaakt een sterk groeiende vraag naar moderne distributiecentra en opslagfaciliteiten. De sector bouwt in hoog tempo nieuwe faciliteiten.

Rond de (middel)grote steden begint er een distributiestructuur vorm te krijgen zoals die in West-Europa. In kleinere steden en op het platteland koopt men levensmiddelen nog in kleine winkels en kiosken. Bevoorrading daarvan gebeurt door producenten zelf of door kleine distributeurs met meerdere producten in hun assortiment.

Do's en Dont's in Bulgarije

Om succesvol zaken te doen in Bulgarije is een goed persoonlijk contact met uw zakenpartner van groot belang. Trek daar dus voldoende tijd voor uit.

Contact via e-mail of telefoon is niet voldoende. Wees tijdens de eerste afspraken serieus en formeel. Maar men waardeert het niet als u meteen over zaken begint te praten.

Relatiegeschenken

 • Het aanbieden van kleine relatiegeschenken of attenties is zeer gebruikelijk. Voorkom overdaad; een boeket bloemen of een Holland souvenir stelt men al op prijs. Bulgaren zijn ook gek op technische snufjes en artikelen voor het huishouden.
 • Krijgt u zelf een cadeau? Dan is het gebruikelijk om dit direct uit te pakken.

Onderhandelen

 • Neem de tijd voor het opbouwen van een goed contact. Een 'koude verkoopstrategie' is weinig effectief.
 • Hoofdbewegingen voor 'ja' en 'nee' zijn tegengesteld aan de Nederlandse, maar er zijn ook Bulgaren die de westerse hoofdbewegingen gebruiken. Vraag daarom om een letterlijke bevestiging of ontkenning.
 • U kunt beter bellen dan e-mailen.
 • Bezoek het land regelmatig: persoonlijk contact is erg belangrijk.
 • Gebruik het eerste gesprek voor kennismaking en sluit dat af met een goed etentje.
 • Geef altijd een visitekaartje en wacht tot ze u er een geven.
 • Besteed veel aandacht aan de titel en de positie. Status is belangrijk.
 • Wanneer u met meerdere mensen aan tafel zit, moet u goed kunnen inschatten wie het belangrijkste aanspreekpunt is.
 • Neem bij onderhandelingen het initiatief. Bulgaren nemen vaak een afwachtende houding aan.
 • Maak in uw presentatie vooral gebrui van cijfers en feiten. Gebruik markertingtermen als 'target market' vooral niet te veel. Bulgaren zijn technisch goed, maar weten nog weinig over marketing en sales.
 • Besteed bij de offerte veel aandacht aan de prijs en betalingsvoorwaarden. Ook al groeit het kwaliteitsdenken in Bulgarije, de prijs en de betalingsvoorwaarden blijven het belangrijkste punt van onderhandeling.