Georgië

Handelsinformatie Georgië

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Georgië en over de Georgische economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Georgië

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Georgië in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Georgische economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Georgië

Wilt u zakendoen in Georgië? Lees dan onderstaande tips.

  • Bij de kennismaking met uw zakenpartner schudt u de hand terwijl u 'gamarjoba' (hallo) zegt.
  • De meeste personen willen aangesproken worden met hun titel, gevolgd door de achternaam.
  • Aan het begin van een vergadering is het gebruikelijk u voor te stellen. De oudste persoon in de groep begint eerst, maar vrouwen worden ook vaak als eerste voorgesteld.
  • Uw zakenpartner verwacht dat u vertelt over uw achtergrond, ervaring en doel van uw bezoek. U kunt dit ook van tevoren toesturen naar uw gesprekspartners.
  • Neem bloemen of geïmporteerde zoetwaren mee als u uitgenodigd wordt voor een diner thuis bij uw zakenpartner. Geef een oneven aantal bloemen. Een even aantal bloemen wordt tijdens de begrafenis gegeven. Een presentje voor de kinderen wordt op prijs gesteld.

Exportregels Georgië

Sinds september 2014 gelden geen invoerrechten meer op goederen van Georgië naar de EU en vice versa. Ook andere handelsbelemmeringen zijn sinds die datum verminderd of verdwenen. Dit is het gevolg van een samenwerkingsovereenkomst tussen Georgië en de EU.

Op de website van de Europese Unie, External Action vindt u meer informatie over de samenwerkingsovereenkomst tussen Georgië en de EU.

Benodigde exportdocumenten

Om in aanmerking te komen voor korting/vrijstelling van de invoerrechten bij export naar Georgië zijn de volgende documenten nodig:

  • EUR.1 Document
  • Factuurverklaring voor zendingen met een waarde lager dan € 6.000
  • Gebruik van een vergunning toegelaten exporteur (zelfafgifte preferentiële oorsprongsbewijzen)

Zowel door het gebruik van de factuurverklaring als de vergunning toegelaten exporteur komt het gebruik van het EUR.1 te vervallen. Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over de benodigde exportdocumenten.

Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 1 585.

Producteisen

De ‘Law of Georgia on Certification of Goods and Services’ bevat algemene eisen aan productieproces, productveiligheid, verpakking, markering en etikettering.

Voedselveiligheid

De 'Code of food safety, veterinary and plant protection' reguleert de procedures en vergunningen voor de productie van voedingsmiddelen inclusief de veterinaire en fytosanitaire controles. De voorwaarden waaraan voedselverwerkende apparatuur moeten voldoen, vallen ook onder deze Code (25 juni 2010, N173). Een toelichting vindt u in het 'Investor’s Handbook' (pdf).

Environmental Impact Permit

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, die wil deelnemen aan activiteiten onderworpen aan de verplichte milieueffectrapportage, moet een  environmental impact permit (pdf) aanvragen bij het 'Ministry of Environment and Natural Resources protection'.

Nederlandse instanties

In Nederland geeft een aantal organisaties certificaten bij export af. Hieronder een overzicht van de belangrijkste: