Roemenië

Handelsinformatie Roemenië

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Roemenië en over de Roemeense economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Handel Roemenië met Nederland

Handelscijfers Nederland - Roemenië

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Roemenië in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Overzicht handelscijfers Roemenië, januari 2017

In het overzichtsrapport 'Handels- en investeringscijfers Roemenië-Nederland' (pdf) vindt u informatie over onder meer Roemeense im- en export, economische ontwikkelingen en Roemeense handelspartners. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en Roemenië.

Roemeense economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Roemenië

Roemenië is lid van de EU. Daarmee zijn barrières als importheffingen weggenomen. Toch zijn er bij het betreden van de Roemeense markt zaken waar u rekening mee moet houden. Denk hierbij aan ontwikkeling van de markt en de zakencultuur. Maak per product/marktcombinatie een bewuste keuze. Denk na hoe en op welke termijn u de markt wil betreden.

Persoonlijke contacten blijven erg belangrijk bij het oplossen en voorkomen van problemen. Ook deskundig (juridisch) advies is onmisbaar.

Consumentenmarkt

De vraag naar buitenlandse producten is hoog. De Roemeense consument beschouwt lokale producten vaak als inferieur. Het assortiment van super- en hypermarkten bestaat dan ook vooral uit buitenlandse producten. Prijs is doorslaggevend bij aankoop van een product. Wel zijn jonge Roemenen steeds merkgevoeliger. Zij testen graag nieuwe producten uit.

Roemenen geven relatief gezien meer geld uit dan consumenten in omringende landen. Zo blijft de vraag naar bijvoorbeeld wasmachines en stofzuigers toenemen. Het aantal gezinnen dat beschikt over dergelijke apparatuur is het laagste in Europa. Dit geldt ook voor autobezit. Vier op de tien gezinnen beschikken over een auto. In Polen bijvoorbeeld is dit een op de twee gezinnen.

Industriële markt

Roemenië is erg afhankelijk van zijn industrie. Ruim de helft van het bnp wordt gegenereerd door de industrie. De meeste bedrijven zijn geprivatiseerd. Het land is een toonaangevende staalproducent. De goede naam van de sector en de hoge kwaliteit van de productie trokken veel buitenlandse investeerders aan. De grote bedrijven zijn bijna allemaal eigendom van buitenlandse partijen. De staalindustrie concentreert zich rond Galati.

Do's en Dont's in Roemenië

Wilt u zakendoen in Roemenië? Lees dan de onderstaande tips.

De Roemeen

 • De typische Westerse mentaliteit van 'tijd is geld' gaat in Roemenië niet op. Hierdoor is de manier van zakendoen in Roemenië soms informeler dan in Nederland. Het opbouwen van persoonlijke relaties en vertrouwen is van groot belang.  Aan de andere kant zijn hiërarchie en stempels met handtekeningen belangrijk, waardoor het zakendoen formeler kan overkomen.
 • De Roemeense mentaliteit en handelwijze verschillen per regio. Transsylvanië kent bijvoorbeeld Habsburgse invloeden, terwijl achter de Karpaten de Ottomaanse of Turkse cultuurinvloeden terug te vinden zijn.
 • Veel Roemenen beheersen een vreemde taal. De jongere generatie spreekt meestal Engels, terwijl de oudere generatie vaak Frans spreekt. Roemenen in Transsylvanië spreken soms Duits (of Hongaars).

Afspraken maken

 • Een 'cold call' is voor het leggen van eerste contacten meestal weinig effectief. Introductie door een gezamenlijke kennis of zakenpartner is vaak de beste manier om ergens binnen te komen.
 • Roemenen leggen ontmoetingen kort van tevoren vast. Kondig een bezoek wel op tijd aan en herbevestig deze een paar dagen van tevoren, bij voorkeur per fax.
 • De eerste oriënterende gesprekken vinden vaak plaats in een prettige, ontspannen en informele sfeer. De Roemeen neemt beslissingen in persoonlijke gesprekken.
 • Kom bij afspraken op tijd. Het is niet ongewoon dat uw gesprekspartners wel enkele minuten te laat komen.
 • Wissel bij begin van het gesprek visitekaartjes uit. Geef elke aanwezige een eigen visitekaartje. In Roemenië is het gebruikelijk eerst de familienaam en dan de voornaam te schrijven.

Zakencultuur

 • Ondanks de soms informele sfeer zijn Roemeense bedrijven hiërarchisch ingesteld. De top neemt de beslissingen. Ga daarom na of uw gesprekpartner mag beslissen. Wees alert: soms krijgt u de indruk dat een beslissing genomen is, terwijl eerst nog met anderen overeenstemming bereikt moet worden.
 • Soms wordt tijdens of na de bespreking een drankje aangeboden. Weigeren van een alcoholisch drankje omdat u nog moet rijden is geen belediging. Roemenië heeft strenge politiecontroles.
 • De Roemeense gastheer nodigt u soms uit voor een bezoek aan een museum of een middag in de bergen. Dit is een beleefdheidsgebruik. Accepteer of weiger de uitnodiging op vriendelijke wijze.
 • Draag bij zakelijke besprekingen nette kleding, bij voorkeur een pak. Hou rekening met strenge winters en warme, droge zomers.
 • De Roemeense overheid heeft nog een grote invloed op het zakenleven. Een goed contact met lokale overheidsinstanties is vaak net zo belangrijk als de relatie met uw zakenpartner.
 • Wees op uw hoede voor de corruptieproblematiek.
 • Het land heeft een langdurig hervormingproces doorgemaakt. De rechtszekerheid heeft zich ontwikkeld in positieve zin, onder andere door het Europese lidmaatschap. Toch biedt de Roemeense markt (nog) niet dezelfde zekerheden als andere EU-markten.