Rusland

Handelsinformatie Rusland

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Rusland en over de Russische economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Handelscijfers Nederland - Rusland

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Rusland in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Russische economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Rusland

Op het moment gelden er sancties die van invloed zijn op het zakendoen met Rusland. Ondernemers die op welk terrein ook vragen hebben over deze sancties in relatie tot hun onderneming kunnen contact opnemen met het  ondernemersloket of kijk op de speciale sanctiepagina voor meer informatie.

Stimulering eigen productie

De Russische overheid zet in op diversificatie van de economie en stimulering van de eigen productie. In dit kader is verordening 925 aangenomen, die per 1 januari 2017 van kracht is. Verordening 925 stelt dat alle Russische staatsbedrijven (>50% aandeel overheid) verplicht zijn een voordeel toe te kennen aan lokale Russische leveranciers van goederen en diensten. Bij inkoop weegt het bod van de lokale leverancier met een 15% lagere prijs. Welke impact deze verordering heeft op Nederlandse exportbedrijven is lastig in te schatten. Deze regels hebben impact op een aanzienlijk deel van de markt, in 2015 hebben Russische staatsbedrijven en de Russische overheid voor ongeveer €415 miljard ingekocht. Heeft u vragen over deze verordening? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Consumentenmarkt

Het aantal inwoners van Rusland neemt de afgelopen jaren af. Dit is te wijten aan een laag geboortecijfer. Er zijn grote verschillen tussen arm en rijk. Vooral in de grote steden. De grootste afzetmarkt ligt in de grote Russische steden en in het westelijk deel van Rusland. Daar leeft 80% van de bevolking. Rusland telt 13 steden met meer dan een miljoen inwoners.

Detailhandel

Moderne winkelcentra worden in rap tempo gebouwd. Zowel Russische als westerse supermarktketens verschijnen in snel tempo. Niet alleen in de bekende grote steden als Moskou en St. Petersburg, maar ook steeds vaker in minder bekende steden als Jekaterinburg, Kazan en Nizhni Novgorod. Nederlandse exporteurs die al actief zijn op de  Russische markt, maken vaak gebruik van een Russische distributeur. Deze helpt om verkooppunten te vinden, douaneformaliteiten af te handelen en transportkwesties op te lossen. Door de grootte van het land, is het niet ongebruikelijk om meerdere distributeurs aan te stellen.

Business to Business (B2B)

De Russische industrie is groot en van oudsher gericht op de zware industrie, olie en gas. De grootschalige zware industrie, die in de Sovjet-periode voornamelijk de oorlogsindustrie diende, wordt langzaam omgevormd naar lichte industrie. Dit lukt maar mondjesmaat. De Russische industrie is nog steeds eenzijdig en heeft te lijden onder een verouderd machinepark. Er is dan ook veel vraag naar westerse machines, technologie en know how.

Do's en Dont's in Rusland

De Russische zakencultuur verschilt van de Nederlandse. Russen zijn zeer formeel en de zakencultuur is sterk hiërarchisch.

Wilt u succesvol zakendoen in Rusland? Houd dan rekening met de volgende do’s and dont’s.

Omgangsvormen

  • Voor Russen is een relatie en vertrouwen belangrijk. Neem de tijd om een relatie op te bouwen met uw zakenpartner.
  • Wees op tijd. Hoewel het goed kan gebeuren dat uw partner zelf later komt, wordt het van buitenlanders verwacht dat zij op tijd op vergaderingen en meetings zijn.
  • Een typisch Nederlands souvenir wordt op prijs gesteld. Let op: een boeket met een even aantal bloemen is ongepast.
  • Draag gepaste kleding. Een pak met stropdas is gebruikelijk.
  • Hiërarchie is belangrijk. Stuur bij belangrijke gesprekken altijd iemand met de juiste autoriteit mee om besluiten te nemen.

Taal

  • Zorg voor een goede, Russische vertaling van uw brochures. Zo laat u zien dat u goed voorbereid bent en serieuze intenties heeft.
  • Zorg ervoor dat één zijde van uw visitekaartje in het Russisch is.
  • Kennis van de Engelse taal is in Rusland zeer beperkt. Hoewel dit verbetert onder de jeugd in de grote steden, spreekt een groot gedeelte van de bevolking slecht of geen Engels. Neem daarom altijd iemand mee die voor u kan vertalen.

Contracten en wetgeving

  • Rusland is een bureaucratisch land. Formulieren, handtekeningen en stempels op documenten zijn belangrijk. Werk mee, ook al ziet u het nut hier niet altijd van in.
  • De Russische wetgeving is gecompliceerd en niet transparant. Schakel altijd een jurist met kennis van de Russische wetgeving in op het moment dat u zaken contractueel wilt vastleggen. 

Innovatie Attaché Netwerk Rusland

Rusland heeft een sterke technisch-wetenschappelijke traditie, specifiek binnen domeinen zoals fysica en wiskunde en sectoren zoals ruimtevaart en energie.

De Russische economie vraagt om meer kennis en technologie. Diversificatie en modernisering staan al geruime tijd op de beleidsagenda in Rusland om de economie minder afhankelijk te maken van olie en gas.

De overheid richt zich in toenemende mate op innovatie als sleutel tot succes op de lange termijn. Een van de meest in het oog springende voorbeelden is Skolkovo, waar onderwijs, research en bedrijfsleven worden samengebracht om innovatief onderzoek en commercialisering te stimuleren.

De vestiging van het IA-netwerk in Moskou volgt de innovatie en technologische ontwikkelingen in Rusland.

Publicaties

Contact

In Moskou is Pauline Döll aangesteld als Innovatie Attaché.

Embassy of the Kingdom of the Netherlands:
Office for Science and Technology
Kalashny Pereulok 6
115127 Moskou
Rusland
Contactpersoon: Pauline Döll
Telefoon: +7 495 797 29 69
Fax: +7 495 797 29 07
E-mail: pauline.doll@minbuza.nl