• 25 - 27Jun
  • Nederlandse ambassade in Teheran

Fact-finding missie Iran o.l.v. directeur Internationaal Ondernemen, ministerie van Buitenlandse Zaken

Azadi Iran

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden die Iran op het gebied van kennissamenwerking te bieden heeft? Ga van 25 tot en met 27 juni mee met de fact-finding missie onder leiding van de directeur Internationaal Ondernemen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Iraanse markt is uitermate interessant voor kennissamenwerking. Iran kent een jonge en hoogopgeleide bevolking en vormt met ruim 80 miljoen inwoners en tientallen universiteiten een potentieel veelbelovende kennispartner. Sinds het nucleaire akkoord (juli 2015) is het handelsvolume tussen Nederland en Iran meer dan verdubbeld en met de verwachte economische groei (5% per jaar) zal dat verder toenemen.

Tegen de achtergrond van de hervatting van de economische relatie tussen Nederland en Iran en de wens van de Iraanse overheid om de kenniseconomie verder te ontwikkelen, werken beide landen actief samen om de kennisrelatie naar een hoger niveau te brengen. Het Iraanse Vice Presidency Office for Science & Technology heeft aangegeven de huidige samenwerking met Nederland te willen intensiveren.

Kansen voor Nederlandse ondernemers

De Iraanse markt biedt niet alleen kansen tot samenwerking omdat het land beschikt over grootschalige olie- en gasvoorraden. De noodzakelijke modernisering van de Iraanse industrie biedt mogelijkheden voor de export van Nederlandse (kapitaal)goederen, innovatie en expertise. De Iraanse overheid beoogt de verdeling van land- en tuinbouwgrond, water en andere productiemiddelen te wijzigen ten behoeve van een efficiënter gebruik. Op het gebied van gezondheidszorg heeft Iran plannen om de zorguitgaven terug te dringen en zorgdiensten te verbeteren.

Samenwerken met Iran brengt ook risico’s met zich mee, waaronder nog steeds geldende internationale sancties (zie het Handboek Iran voor meer informatie), bancaire en financieringsproblemen en een grote bureaucratie. De onduidelijkheid over eventuele herinvoering van sancties werkt (economische) onzekerheid in de hand.

Hoewel er risico’s bestaan, biedt de Iraanse markt veelbelovende kansen op het gebied van kennissamenwerking. Deelname aan de fact-finding missie biedt de mogelijkheid om deze kansen op een verantwoorde wijze te onderzoeken.

Voor wie?

Het programma van de missie legt een inhoudelijk accent op kennisinstellingen uit de sectoren:

  • Energie
  • Land- & tuinbouw
  • Water- & delta management
  • Gezondheidszorg

Programma

Deze missie heeft als doel om Nederlandse kennisinstellingen te faciliteren bij de toetreding tot de Iraanse markt en kennisinstellingen die de eerste stappen al hebben gezet, verder op weg te helpen.

Tijdens de missie maakt u kennis met kansrijke projecten en ontwikkelingen binnen de genoemde focussectoren en komt u in contact met Iraanse kennisinstellingen, overheden en bedrijven die op deze thema’s actief zijn. Naast collectieve bezoeken aan verschillende kennisinstellingen, is er gelegenheid voor zakelijke ontmoetingen tijdens de op maat gemaakte netwerkbijeenkomsten en een-op-eengesprekken met mogelijke kennispartners.

Economische diplomatie

De missie biedt u eveneens de gelegenheid gesprekspunten en belemmeringen die uw kennisinstelling kan ondervinden bij de (toekomstige) samenwerking met Iran aan te kaarten in gesprekken met (semi-)overheidsvertegenwoordigers. De aanwezigheid van de directeur Internationaal Ondernemen biedt u bovendien een unieke kans om op hoog niveau contacten te leggen en uit te bouwen. Het is ook mogelijk om eventuele samenwerkingsovereenkomsten in het bijzijn van de directeur Internationaal Ondernemen te ondertekenen.

Deelname

Deelname aan deze missie kost € 950 per kennisinstelling (maximaal 2 personen per kennisinstelling). Elke derde en volgende deelnemer van uw organisatie betaalt € 475 per persoon. Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.

Het dienstenpakket bevat deelname aan de collectieve programmaonderdelen, collectief lokaal vervoer, lokale ondersteuning door de organisatie en vermelding van uw bedrijfsprofiel in het missieboekje. Reis- en verblijfskosten en eventuele meerkosten in het kader van individuele matchmaking (zoals bijv. tolken of individueel transport) zijn voor eigen rekening. Een reisbureau wordt gevraagd een reisarrangement samen te stellen. Om uw visumaanvraag te regelen worden speciaal voor deze missie enkele aanvraagtijdstippen ingepland. Nadere informatie hierover volgt te zijner tijd.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden tot en met 29 april. Meld u aan via het inschrijfformulier.

Meer informatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert deze missie in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassade in Teheran.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:

Margriet Veenstra
T: 088 042 10 11
E: margriet.veenstra@rvo.nl