Alles wat je als ondernemer moet weten over het coronavirus

Drentse ondernemers en zzp’ers die in de problemen komen door de effecten van de coronacrisis worden zoveel mogelijk hetzelfde behandeld. De provincie Drenthe trekt samen op met de Drentse gemeenten bij het ondersteunen van getroffen ondernemers. Samen kijken we welke maatregelen moeten worden ingezet om de liquiditeitspositie van bedrijven en zzp’ers te versterken. Landelijk worden verschillende regelingen opgetuigd om ondernemers en zzp’ers te ondersteunen. Ook de provincie en gemeenten nemen maatregelen hiertoe maatregelen. Onderstaand vind je een zo actueel mogelijk overzicht van de landelijke, provinciale en gemeentelijke regelingen en veelgestelde vragen.

De TVL is een eenmalige tegemoetkoming in de vaste lasten van een mkb-bedrijf. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de vaste kosten en omzetderving. De TVL wordt verlengd tot en met 30 juni 2021 (drie keer drie maanden). De tegemoetkoming blijft aan te vragen via de site van het RVO. De voorwaarden voor de nieuwe TVL 3.0 worden aangepast:

 • Het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden wordt verhoogd naar € 90.000.
 • De minimale omzetderving wordt per tijdvak verhoogd.

Kijk ook op de site van het RVO voor meer informatie.

De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten van ondernemers. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het omzetverlies en de hoogte van de loonsom. De NOW-regeling wordt verlengd met negen maanden (drie keer drie maanden) en zal nog steeds aan te vragen zijn bij het UWV, waarschijnlijk vanaf 16 november. Hieronder in het kort de voorwaarden die worden aangepast:

 • In de negen maanden verlenging zal de NOW geleidelijk afgebouwd worden. Het maximale vergoedingspercentage daalt elke periode.
 • Het minimale omzetverlies wordt vanaf 1 januari 2021 verhoogd naar 30% (in plaats van de 20% die het daarvoor was).
 • Er is meer ruimte voor bedrijven om de loonsom te verlagen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie. Ook dit gaat stapsgewijs. Het aanpassen van de loonsom kan door natuurlijk verloop, ontslag of het vragen van een vrijwillig loonoffer. De regels van het arbeidsrecht blijven hier gelden.
 • De ontslagboete uit NOW 2.0 verdwijnt.

Kijk op de site van het UWV voor meer informatie en het aanvraagformulier.

De TOZO wordt met negen maanden verlengd tot en met 30 juni 2021. Zodra de regeling open is, kan deze aangevraagd worden in de woongemeente van de ondernemer. Er zijn wel een aantal wijzigingen ten opzichte van de eerdere regeling:

 • De verlengde regeling kent een toets op beschikbare geldmiddelen. Er wordt gekeken naar het eigen vermogen van de zelfstandig ondernemer. Het gaat hier om middelen die vrij beschikbaar zijn, boven een bepaald bedrag.
 • Gemeenten bieden vanaf 1 januari 2021 extra dienstverlening aan zelfstandig ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie.

Lees meer op de site van de Rijksoverheid.

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en garanties aan mkb’ers blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar. Het gaat hier om BMKB, GO en KKC.

Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen voor drie maanden. Daarmee loopt het uitstel op uiterlijk 1 januari 2021 af. Om te voorkomen dat ondernemers in de knel komen bij het terugbetalen van de belastingschuld, krijgen ze twee jaar de tijd om dit af te lossen. Enkele voorwaarden van deze maatregelen:

 • Het terugbetalen van de opgebouwde belastingschuld moet gebeuren voor 1 januari 2023. Ondernemers krijgen een betalingsregeling aangeboden van de Belastingdienst. Mocht deze periode te kort zijn, dan kan in overleg een maatwerkoplossing bekeken worden.
 • De tijdelijke verlaging van de rente naar bijna nul wordt verlengd tot en met 31 december 2021. De belastingrente gaat wel weer naar 4%. De rente voor de vennootschapsbelasting zal tot 31 december 2021 verlaagd worden naar 4% (in plaats van de oorspronkelijke 8%).
 • Een aantal andere belastingmaatregelen, zoals betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, wordt ook verlengd tot 1 januari 2021.
 • Werknemers behouden het recht op reisaftrek voor ov-kosten voor woon-werkverkeer, ook al werken zij thuis.

Lees op de site van de Rijksoverheid en de Belastingdienst meer over de belastingregelingen.

Per 1 juni komt het kabinet met een tweede noodsteunpakket voor ondernemers. Het nieuwe pakket bestaat uit aanpassingen op bestaande regelingen en daarnaast komt er een nieuwe regeling. Het pakket sluit hiermee beter aan bij wat jij als ondernemer de komende maanden nodig hebt. Zo kunnen bedrijven in het mkb die aanzienlijk omzetverlies leiden door de coronacrisis een tegemoetkoming voor vaste lasten van maximaal 20.000 euro krijgen. De NOW- en TOZO-regeling worden in aangepaste vorm verlengd. Zo verdwijnt in de NOW-regeling de ontslagboete en geldt voor de TOZO-regeling dat het partnerinkomen mee gaat tellen. Meer details per maatregel vind je hier

MKB-ondernemers in onder andere horeca, recreatie, evenementen en podia krijgen een belastingvrije tegemoetkoming voor hun vaste materiële kosten. Deze bijdrage is afhankelijk van bedrijfsomvang, hoogte vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30%). De tegemoetkoming kent een maximum van 50.000 euro voor viermaanden. De sectoren die voor de TOGS in aanmerking komen, zijn ook de sectoren die aanspraak kunnen maken op deze regeling. Deze regeling zal, vanaf half juni, via RVO aan te vragen zijn. De regeling geldt van 1 juni t/m 30 september 2020. Enkele voorwaarden voor deze regeling zijn:

 • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers en dat is te zien aan de inschrijving bij de KvK. Het bedrijf moet voor 15 maart 2020 opgericht zijn.
 • Er is een omzetverlies van meer dan 30% door de coronacrisis.
 • Minimaal 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar, of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang/toegang. Een uitzondering zijn horecabedrijven met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties).
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.

Meer informatie is te vinden op de site van de RVO.

De NOW-regeling wordt verlengd met vier maanden. Verwachting is dat deze NOW 2.0 vanaf 6 juli aan te vragen is. Er zijn wel een aantal wijzigingen ten opzichte van de eerdere regeling:

 • De vaste opslag wordt verhoogd naar 40%.
 • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Ook bij NOW 1.0 wordt maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan januari-maart.
 • Een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW mag dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.
 • De ontslagboete: Bedrijven die meer dan 20 werknemers willen ontslaan, moeten een akkoord hebben met de vakbond of personeelsvertegenwoordiging. Mocht er geen akkoord komen, dan moet er een aanvraag gedaan worden bij de Stichting van de Arbeid (nog op te richten). Ontbreekt een akkoord alsnog, dan volgt een boete van 5% van/op het totale subsidiebedrag. Bij overige ontslagen (minder dan 20 werknemers) blijft de correctie op de subsidie wel bestaan (de loonsom voor de ontslagen werknemer moet terugbetaald worden), maar wordt de subsidie dus niet extra verlaagd met een boete.
 • Werkgevers die NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om bij- en omscholing te doen. Hiervoor is het crisisprogramma NL Leert beschikbaar, waar men vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kan volgen.

Kijk ook op deze pagina voor meer informatie over de NOW.

De TOZO wordt verlengd tot eind september 2020. Aanvragen kan vanaf 1 juni in de woongemeente van de ondernemer. Er zijn wel een aantal wijzigingen ten opzichte van de eerdere regeling:

 • De verlengde regeling bevat een partnertoets. Alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming in levensonderhoud.
 • U kunt ook in Tozo 2 een lening voor bedrijfskrediet aanvragen (maximaal 10.157 euro, tegen een verlaagd rentepercentage). De ondernemer verklaart bij de aanvraag dat er geen sprake is van surseance van betaling of faillissement. De maximale totale som van de lening is vastgesteld op 10.157 euro (dus Tozo 1 en Tozo 2 gezamenlijk). Heeft u het maximale bedrag aan lening al in Tozo 1 aangevraagd, dan kunt u geen gebruik meer maken van de lening voor bedrijfskrediet.

Kijk ook op deze pagina voor meer informatie over de Tozo.

Voor ondernemers was het mogelijk om belastinguitstel aan te vragen. Dit is verlengd tot 1 oktober 2020. Eventuele verzuimboetes hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente zijn tot 1 oktober verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen (zoals versoepeling urencriterium zzp’ers, betaalpauze hypotheekverplichtingen) worden tot 1 september 2020 verlengd.

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Het gaat om de coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling. De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 200 miljoen euro.

Voor ontslagen flexwerkers die niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand werkt het kabinet op verzoek van de Tweede Kamer aan een tijdelijke en uitvoerbare oplossing. Meer informatie is hier te vinden.

Ondernemen in een 1,5-metersamenleving is een grote uitdaging. Branches hebben hard gewerkt aan protocollen om de nieuwe situatie zo werkbaar mogelijk te maken. Het is belangrijk dat zij hierbij ook werknemers betrekken, bijvoorbeeld via de vakbonden. In een protocol staan de basisafspraken waar iedereen zich aan moet houden. Via onderstaande knop vind je per branche de formeel vastgestelde protocollen en daarmee de voor jou relevante afspraken.

Bekijk protocollen

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
Een van de nieuwe regelingen is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Deze regeling is vanaf vandaag (30 juni 2020 12.00 uur) aan te vragen. Deze subsidie is een eenmalige tegemoetkoming in vaste lasten tot een maximum van €50.000 voor de periode juni t/m september 2020. De TVL is een opvolging van de TOGS en is daarmee voor mkb-ondernemingen met een SBI-code die opgenomen is in deze lijst. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving. De TVL compenseert maximaal 50% van de vaste lasten.

Lees hier meer over de TVL

NOW 2.0

Op woensdag 20 mei is het tweede steunpakket van de overheid gepresenteerd. Op 25 juni is de regeling definitief geworden en gepubliceerd. De NOW wordt verlengd met vier maanden, tot 30 september 2020. De nieuwe regeling NOW 2.0 is grotendeels gelijk aan de NOW 1.0. Klik op onderstaande button om meer te lezen over de NOW 2.0 regeling.

Lees hier meer over de NOW 2.0

Landelijke regelingen

 • Snelloket vrijetijdssector
  De Provincie Drenthe opent vanaf vrijdag 29 mei 2020 het ‘Snelloket Covid-19 voor de vrijetijdssector’ in Drenthe. Via dit snelloket kun jij als ondernemer in de vrijetijdssector (horeca, dag- en verblijfsrecreatie) een subsidie aanvragen voor het treffen van 1,5 meter- maatregelen in verband met de coronacrisis. De provincie stelt hiervoor € 1 miljoen beschikbaar. Via het snelloket kun je maximaal 50 procent subsidie ontvangen op de gemaakte kosten voor de aanpassingen, met een minimum bijdrage van € 1000,- tot een maximum van € 2500,-. Hiervoor moet je een aanvraagformulier invullen en een overzicht bijvoegen van de kosten die je gemaakt hebt. Ondernemers die direct na de persconferentie van 6 mei 2020 maatregelen hebben getroffen en kosten hebben gemaakt, kunnen een beroep doen op de regeling.  Aanvragen kunnen vanaf vrijdag 29 mei worden ingediend. Meer informatie over het ‘Snelloket Covid-19 voor de vrijetijdssector’ vind je hier. Aanvragen kan via deze website van SNN.

 • Versnelling van de betalingstermijn van facturen van bedrijven
  We betalen facturen zo snel mogelijk.

 • Subsidies die al verleend zijn worden niet ingevorderd
  Subsidies waarvoor de prestatie niet geleverd kan worden als gevolg van de corona-crisis worden niet ingevorderd. Het realisatietermijn hiervoor wordt verlengd.

 • Bevoorschotting subsidies
  Subsidies die een jaar lang vooruit lopen kunnen eventueel in overleg bevoorschot worden.

De Drentse gemeenten hebben samen een pakket van 10 maatregelen samengesteld om ondernemers te ondersteunen die in de problemen komen door corona. Alle gemeenten passen deze maatregelen toe. Ondernemers kunnen op de website van hun gemeente terecht voor informatie over de maatregelen. Download hieronder de factsheet met de 10 drentse maatregelen.

Factsheet downloaden

De steunmaatregelen zijn een aanvulling op het pakket dat het kabinet vorige week aangekondigd heeft. Elke gemeente hanteert eigen voorwaarden en richtlijnen voor het toepassen van de maatregelen. Deze informatie staat op de websites van de gemeenten.

Op deze pagina verzamelen we informatie die speciaal bedoeld is voor ondernemers in de toerisme- en recreatiebranche in Drenthe. Om te zien welke financiele maatregelen er allemaal zijn, verwijzen we jou graag door naar de kopjes: ‘Landelijke-, Provinciale- en Gemeentelijke regelingen’. Ook kun je gebruik maken van de coronacalculator om te zien voor welke regelingen jouw bedrijf in aanmerking komt. Mocht je hierbij ondersteuning nodig hebben? Zit je met vragen waar je zelf niet uitkomt of wil je sparren over de toekomst van jouw bedrijf? Neem dan contact op met onze adviseur John Boersma via john@ikbendrentsondernemer.nl

Is jouw website er klaar voor om bezoekers naar je bedrijf te trekken? Geef je online de juiste informatie aan je gasten in het kader van de 1,5 meter samenleving? Besteed je genoeg aandacht aan je fans (op social media) en hoe zorg je ervoor dat deze fans komend seizoen weer langskomen voor een bezoek? Kun jij hierbij hulp gebruiken? Schakel dan de hulp in van onze digitale vrijwilligers. Zij staan voor je klaar om (gratis) te helpen.

Lees meer over dit spoeddigitaliseringstraject

De Provincie Drenthe opent vanaf vrijdag 29 mei 2020 het ‘Snelloket Covid-19 voor de vrijetijdssector’ in Drenthe. Via dit snelloket kun jij als ondernemer in de vrijetijdssector (horeca, dag- en verblijfsrecreatie) een subsidie aanvragen voor het treffen van 1,5 meter- maatregelen in verband met de coronacrisis. De provincie stelt hiervoor € 1 miljoen beschikbaar. Via het snelloket kun je maximaal 50 procent subsidie ontvangen op de gemaakte kosten voor de aanpassingen, met een minimum bijdrage van € 1000,- tot een maximum van € 2500,-. Hiervoor moet je een aanvraagformulier invullen en een overzicht bijvoegen van de kosten die je gemaakt hebt. Ondernemers die direct na de persconferentie van 6 mei 2020 maatregelen hebben getroffen en kosten hebben gemaakt, kunnen een beroep doen op de regeling.  Aanvragen kunnen vanaf vrijdag 29 mei worden ingediend. Meer informatie over het ‘Snelloket Covis-19 voor de vrijetijdssector’ vind je hier. Aanvragen kan via deze website van SNN.

De voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe heeft 10 mei 2020 een nieuwe Noodverordening vastgesteld. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de aangepaste maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In de nieuwe noodverordening is een aantal maatregelen versoepeld voor met name:

 • buiten sporten en bewegen;
 • bibliotheken, pretparken en dierentuinen;
 • zwemgelegenheden en sportclubs;
 • contactberoepen.

 Vanaf 11 mei mogen de basisscholen, het speciaal onderwijs en kinderopvang weer opstarten. Ook mag er onder voorwaarden weer buiten gesport worden. Er is een versoepeling op het opengaan van bibliotheken, pretparken en dierentuinen. Zwemgelegenheden mogen onder voorwaarden open. De uitoefening van contactberoepen is weer toegestaan, ook hier met bepaalde voorwaarden.

Klik hier voor de noodverordening van mei 2020


Toezicht en handhaving

Via een aanwijzingsbesluit is geregeld dat politie, bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) en toezichthouders van de Drentse gemeenten mogen optreden als zij overtredingen signaleren op basis van de noodverordening.


Meer informatie

Onder Vragen en antwoorden hebben we een aantal veelgestelde vragen en antwoorden op een rijtje gezet. Hebt u een vraag aan de Veiligheidsregio Drenthe die hier niet bij staat? Stuur dan een e-mail naar corona@vrd.nl. Daarnaast verwijzen we u voor meer informatie graag door naar andere instanties.

Protocol verantwoord zwemmen

Het RIVM en het kabinet maakten afgelopen woensdag in een update over de maatregelen met betrekking tot het coronavirus bekend dat de binnenzwembaden vanaf 11 mei weer open mogen. Vanaf 29 april mochten de buitenbaden alweer open, alleen voor jeugd. Vanaf 11 mei is buiten sporten voor iedereen toegestaan en mogen de binnenbaden ook weer open. Lees hier welk protocol zwembaden hierbij moeten opvolgen op het zwemmen veilig te houden.

TOGS ook open voor recreatie-ondernemers

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) is met ingang van 15 april verder verruimd: er wordt meer rekening gehouden met de recreatiesector. Ook bedrijven die vallen onder de onderstaande reeks SBI-codes kunnen nu gebruik maken van de regeling:

 • Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten) 50.30
 • Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen 55.20.1
 • Jeugdherbergen en vakantiekampen 55.20.2
 • Kampeerterreinen 55.30
 • Kantines en contractcatering 56.29
 • Videotheken 77.22
 • Zeil- en surfscholen 85.51.1
 • Overig sport- en recreatieonderwijs 85.51.9
 • Openbare bibliotheken 91.01.1
 • Kunstuitleencentra 91.01.2
 • Overige culturele uitleencentra en openbare archieven 91.01.9
 • Monumentenzorg 91.03
 • Dieren- en plantentuinen, kinderboerderijen 91.04.1
 • Natuurbehoud 91.04.2
 • Hengelsport 93.19.2
 • Verzorgen van vistochten 93.19.3
 • Overige sportactiviteiten (rest) 93.19.9
 • Jachthavens 93.29.1
 • Overige recreatie (rest) (geen jachthavens) 93.29.9

Klik hier voor meer informatie.

 • Noodverordening Veiligheidsregio Drenthe van kracht

Op 26 maart is door de Veiligheidsregio Drenthe de Noodverordening Drenthe aangescherpt in lijn met de richtlijnen van de Rijksoverheid. Meer informatie hierover vind je hier en de noodverordening zelf kun je hier downloaden.

 • Gezocht: een steengoed idee om straks het anderhalve-meter-toerisme op gang te brengen

Heb jij of ken jij iemand die een steengoed idee heeft om straks het anderhalve-meter-toerisme in Noord-Nederland op gang te brengen? Doe dan mee aan deze pitchwedstrijd! De winnaar mag zijn of haar idee uitvoeren met hulp van de organiserende partijen. Jouw idee kan nog tot maandag 20-4-2020 8.00 uur ingezonden worden Klik hier om meer te lezen over deze pitchwedstrijd en hoe je mee kan doen.

 • Impact coronavirus op Drentse vrijetijdssector

Via de Monitor Impact Corona volgt Marketing Drenthe de ontwikkelingen en effecten van het coronavirus op de ondernemers in de vrijetijdssector. De resultaten van dit onderzoek delen zij met het veld en de partners. Begin april organiseerden zij een tweede meting. Hieruit bleek dat vrijwel elke ondernemer direct nadeel ondervindt van de crisis. Bekijk hier de resultaten van het volledige onderzoek.

 • Tien acute coronatips voor ondernemers in de verblijfsrecreatie

De zomer komt eraan, maar eigenaren van campings en vakantieparken verkeren in grote onzekerheid. Gaat corona hun belangrijkste kwartaal verpesten? En als de gasten wegblijven, hoe houden ze de kosten onder controle en het personeel aan het werk? ABN Amro heeft daarom 10 tips opgesteld voor ondernemers in de recreatiebranche die er misschien voor kunnen zorgen dat corona de omzetten in de branche omhoogstuwen. Bekijk hier de 10 tips.

 • Aanpak Offensief Duurzaam Herstel Bestemming NL

Achter de schermen werkt NTBC samen met partners aan de aanpak voor een landelijk marketingoffensief. Zodra de tijd rijp is, wordt er versneld aan de slag gegaan met het duurzame herstel van de bezoekerseconomie in Nederland. Benieuwd hoe? Lees hier meer.

 • Eu Commissie zet in op een lange termijn herstelplan voor toeristische sector

De Toerismesector was een van de eerste sectoren die hard werd geraakt door de coronacrisis, en zal waarschijnlijk het langs last hebben van de gevolgen.”. Dat zegt EU commissaris Thierry Breton, die verder pleit voor een herstelstrategie met een looptijd tot 2027.Thierry Breton vind dat de toerismesector meer steun nodig heeft in de aanhoudende COVID-19-crisis door middel van specifieke maatregelen, financiering, meer coördinatie op EU-niveau en een gerichte routekaart. Hij pleit voor een sectorspecifiek herstelplan en strategie. Lees hier meer.

 • Coronacrisis: Business as usual, of ‘unusual’ voor de toerismesector?

Wat is de toekomst van het toerisme na de coronacrisis? De toerismesector krijgt momenteel harde klappen. Grenzen zijn dicht, het vliegverkeer ligt grotendeels stil en in veel landen zijn hotels en campings tot nader order gesloten. Voor de Nederlandse gastvrijheidssector is er voor de eerste periode een pakket met financiële maatregelen, maar wat is het perspectief voor de lange termijn? Wordt het straks weer ‘business as usual’ of ‘business as unusual’? Praktijkgericht onderzoekers van drie hogescholen presenteren verschillende scenario’s voor de toekomst. Lees hier meer.

Het coronavirus heeft een grote impact op de samenleving. Ook in Drenthe. De twaalf Drentse burgemeesters werken onder de vlag van Veiligheidsregio Drenthe samen bij de aanpak van het coronavirus. Op de website heeft de Veiligheidsregio de meest gestelde vragen (en de antwoorden hierop) in een overzicht geplaatst. Ook voor de recreatieve sector zijn hier alle antwoorden terug te vinden. Bekijk hier de veelgestelde vragen.

Gaat jouw evenement (voorlopig) niet door? Zet dan jouw evenement in de database van drenthe.nl op ‘geannuleerd’. Dit doe je door in te loggen in de database, op het evenement te klikken en bij ‘kenmerken’ te kiezen voor ‘geannuleerd’. Vergeet niet om de wijziging op te slaan! Daarnaast kun je bij jouw locatiegegevens eventueel extra informatie geven.

Ben jij lid van de HISWA-RECRON? Dan kun je gebruik maken van de voucherregeling.
De voucherregeling voor leden van HISWA-RECRON betreft een regeling die in het leven is geroepen vanwege annuleringen die verband houden met de onvermijdbare en buitengewone omstandigheden ten gevolge van het Corona-virus. De voucher geeft recht om voor hetzelfde bedrag een vakantie/boot bij hetzelfde watersport- of recreatiebedrijf op een later tijdstip te verzilveren.

De regeling kan worden toegepast op alle boekingen en reserveringen in de watersport- en recreatiesector: voor verblijf, vermaak, verhuur, arrangementen, trainingen of combinaties daarvan.

Voor meer informatie over de voucherregeling kunnen HISWA-RECRON leden terecht in deze kennisbank

“Een rondje hardlopen, fietsen, een wandeling – het kan, het mag en het is goed voor iedereen. Zeker in deze tijd, nu we noodgedwongen meer aan huis gebonden zijn.” aldus Mark Rutte tijdens de persconferentie van dinsdag 21 april. Bewegen is gezond voor lichaam en geest. Wil je met de fiets op pad, neem dan wel de volgende punten in acht:  

 • Kies het juiste moment

De meeste mensen zijn in het weekend vrij en stappen dan op de fiets. Als je de mogelijkheid hebt om doordeweeks te fietsen, dan doe je daar verstandig aan. Is dit geen optie voor jou? Ga dan juist ‘s morgens vroeg of laat in de middag. We hebben gemerkt dat het rond etenstijd ook heel rustig is.  Wellicht is iets eerder of later eten wel een optie voor jou.

 • Blijf dichtbij huis

Dichtbij huis blijven en vanuit huis vertrekken is het beste wat je kunt doen. Bovendien zijn sommige natuurgebieden en toeristische plekken gesloten wegens drukte. Tip: stippel een klein rondje uit dat je twee keer fietst: met de klok mee en vervolgens de andere kant op. Je zult versteld staan van de nieuwe dingen die je ontdekt. 

 • Stippel een eigen route uit

Op de bonnefooi of een populaire uitgestippelde route fietsen is hartstikke leuk, maar nu niet verstandig. Je loopt hiermee het risico dat je veel andere fietsers tegenkomt. Met de online planner kun je heel eenvoudig een knooppuntenroute naar wens plannen. Plan een route vanuit huis die je goed kent zodat je goed kunt inschatten hoe druk het is en vermijd tweerichtingsfietspaden. Woon je in het grensgebied? Houd dan rekening met de regels in België en Duitsland. 

 • Houd afstand

Je hebt een goed moment uitgekozen om te fietsen en een route in de buurt uitgestippeld. Ook tijdens het fietsen zijn er dan een paar aandachtspunten. Zowel in de lengte als in de breedte voldoende afstand houden. Het liefst meer dan 1,5 meter. Dat geeft je voldoende ruimte om te anticiperen op het overige verkeer en de 1,5 meter aan te kunnen houden. 

 • Pauzeren

Fietsen en koffie met appeltaart zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nu de horeca zijn deuren heeft gesloten zit dat er even niet in. Wil je toch even pauzeren op een bankje? Desinfecteer eerst je handen voordat je meegebrachte bammetje nuttigt. Was ook bij thuiskomst je handen, de kans is groot dat je de knoppen van verkeersregelinstallaties hebt aangeraakt. 

Blijf genieten van wat kan en bovenal: blijf gezond!

Tijdens deze coronacrisis organiseren wij voor de ondernemers (in Drenthe) verschillende webinars. Hierbij delen wij samen met externe partijen onze kennis en kunde, spelen we in op vragen van ondernemers en proberen wij jou te voorzien van het beste advies. Klik op onderstaande knop om een aantal webinars terug te kijken en om alvast te zien wat er op de planning staat.

Webinar terugkijken

Onze specialisten staan voor je klaar

Als Drents ondernemer kun jij met jouw vragen terecht bij onze adviseurs en voor informatie over actuele regelingen. Je kunt natuurlijk altijd even bellen. We zijn gewoon bereikbaar (tijdens kantooruren) via 0592 – 365 515. Ook onze adviseurs zijn gewoon telefonisch bereikbaar. Of stuur een mail met je vraag naar info@ikbendrentsondernemer.nl

Klik op onderstaande button om de veelgestelde vragen te bekijken.

Veelgestelde vragen

Ook de volgende partijen kunnen u helpen met uw vraag:

 • KvK Coronaloket (ondernemen): 0800-2117
 • Landelijk crisisnummer (publieksinformatie): 0800-1351

In deze tijd wordt het des te meer duidelijk hoe belangrijk digitalisering is. Daarom organiseert Ik Ben Drents Ondernemer verschillende activiteiten in het kader van spoeddigitalisering. Wil jij stappen zetten in de digitalisering van jouw bedrijf? Neem dan snel een kijkje in de activiteiten en hulp die wij (gratis) aanbieden.

Ik wil digitaliseren

Wonen en werken over de grens kan soms tot onduidelijkheden leiden. Door de coronacrisis is dit nog onduidelijker geworden. Ondernemers in deze grensgebieden lopen tegen een aantal vragen aan.  In welk land moet ik regelingen aanvragen? Daar waar ik werk of waar ik woon? En wat als ik in beide landen werk? Voor deze ondernemers hebben wij de meeste relevante bronnen op een rijtje gezet. Heb jij hierbij ondersteuning nodig of heb je een aantal vragen waar je niet uitkomt? Neem dan contact op met onze ondernemersadviseur Han Smidt.

Voor directe vragen (bijvoorbeeld over regelingen) kun je contact opnemen met de specialisten van het GrenzinfoPunt van de Eems Dollard Regio, waaronder ook Drenthe valt.

Duitsland en België nemen andere maatregelen in de coronacrisis dan Nederland. De grenzen met België en Duitsland mag je alleen nog over voor essentiële reizen. Voor ondernemers die in het ene land wonen en het andere land werken, is het vaak lastig te weten waar ze steun kunnen vragen. Daarom heeft de KVK een speciale wegwijzer gemaakt met belangrijke informatie over de steunmaatregelen en grenscontroles.

Bekijk meer

Ook de Rijksoverheid heeft voor ondernemers die in België, Duitsland en Nederland wonen en/of werken een overzicht gemaakt. Bekijk dit overzicht hier.

Bekijk meer

In België, Duitsland en Nederland worden veel maatregelen genomen door de overheid om het verspreiden van het coronavirus tegen te gaan. Dit zorgt voor veel vragen voor mensen die over de grens tussen Nederland en België of Duitsland wonen of werken. Op deze pagina lees je meer en krijg je inkijk in de meest gestelde vragen van ondernemers.

Bekijk meer

Nederland is een open economie, die internationaal sterk verweven is, zowel binnen als buiten Europa. We verdienen 34% van ons inkomen met internationale handel. In Nederland zijn 2,3 miljoen banen ervan afhankelijk en ongeveer 1/3 van de werkgelegenheid. De welvaart in Nederland is dus in belangrijke mate afhankelijk van het goed functioneren van het internationale handelssysteem. Deze internationale afhankelijkheid maakt dat het COVID-19 virus voor Nederland vergaande gevolgen heeft voor de concurrentiepositie en het internationaal verdienvermogen. Het is dus van belang om internationale ketens zo goed mogelijk in stand te houden. Goede samenwerking en coördinatie in EU-verband is hierbij van essentieel belang. Dit zijn grote opgaven die vragen om een stevige samenhangende actie agenda met een voortvarende uitvoering. Deze internationale actieagenda COVID-19 (IAC), die door VNO-NCW en MKB-Nederland is opgesteld, biedt hiervoor het kader.

Bekijk de Internationale actieagenda

Ondernemers kunnen dit jaar gratis professionele coaching krijgen wanneer ze in zwaar weer zitten, bijvoorbeeld wanneer ze door de coronacrisis failliet dreigen te gaan.

Lees meer

Wij hebben dit overzicht met landelijke, provinciale en gemeentelijke ‘corona’-regelingen gemaakt voor ondernemers in Drenthe. Veel regelingen zijn in hoofdlijnen bekend, maar zijn ook aan verandering onderhevig. Ondanks dat we dit zo zorgvuldig mogelijk opstellen en gebruik maken van officiële bronnen kunnen hier geen rechten aan ontleend worden. Wij doen ons best om de informatievoorziening zo actueel mogelijk te houden.

Heb jij hierbij ondersteuning nodig? Schakel dan de hulp in van onze adviseurs.