Internationale Agri&Food en Tuinbouw&Uitgangsmaterialen Seed Money Projecten (SMP) 2018

13/02/2018

Seed Money Projecten dienen als opstart (ofwel als ‘seed’) voor internationale samenwerkingsverbanden voor Nederlands MKB uit de Agri&food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen sector. Hierbij
staat het vormen van een consortium centraal. Het doel is om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van een lokaal land- en of tuinbouwsysteem. Voorwaarde is deelname van een lokale probleemeigenaar (bedrijf en/of overheid) die behoefte en noodzaak van het project kan duiden. Het resultaat van een Seed Money Project is een plan voor haalbaarheid van internationale samenwerking. Dit kan zijn een onderzoeksvoorstel bij Wageningen Research of een andere kennisinstelling, maar ook een plan voor een andere regeling via bijvoorbeeld RVO, BuZa of internationale organisatie. Een vervolgproject moet bijdragen aan internationale systeemoplossingen in de Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen sector in samenwerking met Nederlandse bedrijven.

Vergoeding en beschikbaar budget
Een SMP is een instrument van de topsectoren A&F en T&U. Een aanvrager vanuit het bedrijfsleven of een landbouwraad kan experts inschakelen van Wageningen UR ter indicatieve waarde van 25k€ maar maximaal 40 k€ incl. BTW. Het budget van 25k€ is van toepassing bij vooral deskresearch en activiteiten in Nederland, het budget van 40 k€ is van toepassing indien ook een landenbezoek nodig is.

Voor 2018 is een gezamenlijk (A&F en T&U) budget beschikbaar van 600 k€ (incl. BTW) aan WRcapaciteit (400 k€ voor A&F en 200 k€ voor T&U). (NB: dit betreft dus niet vrij inzetbaar budget). Hiervoor kunnen ca. 15 à 20 SMP gehonoreerd worden. De bijdrage van bedrijven in het project bestaan uit de eigen reiskosten en de uren die bedrijven besteden. Dit wordt beschouwd als een in kind bijdrage. Er worden geen eisen gesteld aan de omvang van de private bijdrage. Wel wordt actieve betrokkenheid gevraagd van bedrijven. De topsectoren willen de samenwerking met de groene onderwijsinstellingen bevorderen. Onderwijs kan een toegevoegde waarde leveren door o.a. het faciliteren en verspreiden van internationale innovaties. Hierdoor kunnen nieuwe concepten sneller tot waarde komen. Opnemen van een onderwijsinstelling (AOC,HAO) in het consortium is een pré bij de beoordeling. Er is geen apart budget beschikbaar voor de inzet van onderwijsinstellingen.

Wanneer komt uw aanvraag in aanmerking voor een SMP?
• Uw voorstel past in één van de thema’s van de innovatieagenda’s van de topsectoren Agri&Food of Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Zie hiervoor de Kennis- en Innovatieagenda’s van A&F en T&U.
• Uw voorstel is binnen de lokale context innovatief en gericht op kennisontwikkeling en bevordert nieuwe marktkansen van Nederlandse bedrijven;
• Er is betrokkenheid van meer dan één Nederlandse MKB-er;
• De lokale vraag is duidelijk en kan worden aangetoond via betrokkenheid van een lokale partij;

Voorwaarden
• Het SMP-voorstel heeft niet eerder een TKI bijdrage ontvangen;
• Het SMP-voorstel moet worden aangevraagd door een bedrijf en / of de LNV Landbouwraad samen met een projectleider van Wageningen Research;
• Het bedrijf dient zelf tijd in het project te stoppen en de eigen reiskosten te financieren;
• Bij honorering van het voorstel dient een eindpresentatie te worden gegeven op een nader te bepalen datum in december 2018.

Beoordeling en criteria
De aanvraag wordt beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Deze commissie rankt de voorstellen op basis van de volgende criteria:

1. Innovatieve oplossing in met name de volgende combinaties van marktvraag & NL aanbod (2 & 3 en 4 bij grote kans);

Vraag
Aanbod
Bestaand Nieuw
Bestaand _ 2 (R&D, adaptatie)
Nieuw 3 (R&D, co-creatie) 4 (R&D, co-creatie)

2. Bijdrage aan de A&F/T&U innovatieagenda
3. Betrokkenheid bedrijfsleven en lokale probleemeigenaar (door eigen inzet in tijd & geld)
4. Betrokkenheid groen onderwijs (door eigen inzet in tijd & geld)
5. Landenkeuze (evenwichtige verdeling)

Ieder criterium krijgt maximaal 10 punten. Van de totale score wordt het gemiddelde berekend. De projecten worden op volgorde van ranking gehonoreerd.

Aanvragen en toelichting
Een aanvraag legt u vast op maximaal 4 A-4. Het format kunt u vinden op de website van de topsector Agri & Food www.topsectoragrifood.nl en de website van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen www.topsectortu.nl.

U kunt uw aanvraag indienen tot uiterlijk 1 maart 2018 12.00 uur via info@tki-agrifood.nl

Voor inhoudelijke vragen en toelichting kunt u terecht bij:
A&F: Ton van Arnhem 0615464922 / A.C.vanArnhem@minez.nl
T&U: Gabrielle Nuijtens 06 46152065 / gabriellenuijtens@topsectorTU.nl

Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij:
Wijnie van Eck / wijnie.vaneck@tki-agrifood.nl of w.van.eck@tkitu.nl