Kom met goede ideeën naar NICE!

11/07/2017

Bent u een innovatieve en maatschappelijk betrokken ondernemer die vol goede ideeën zit, maar te weinig tijd heeft om van die ideeën doortimmerde concepten te maken? En bovendien iemand die zich kan vereenzelvigen met de doelstellingen van de circulaire economie en daar ook graag een bijdrage aan levert?

Als u zich in dit profiel herkent, moet u eens contact opnemen met het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE) in Meppel. NICE zet zich in voor het stimuleren van de circulaire economie in Noord-Nederland. Ze speelt hiermee in op de ambitie van het rijk om in 2050 in ons land een volledig circulaire economie te hebben gerealiseerd. Een economie, waarin alles draait om duurzaam gebruik van grondstoffen, energiearme productie en waardevernietiging tegengaan.

In het circuleerlab van NICE, dat is ondergebracht in de voormalige Gasfabriek, buigen studenten zich over vraagstukken vanuit de beroepspraktijk, die vervolgens op circulaire wijze worden opgelost. Hierbij kan het onder meer gaan om de ontwikkeling van nieuwe methodes, technieken, processen of verdienmodellen die op de circulaire economie zijn gericht.

Breed draagvlak
Weliswaar is NICE vorig jaar december al officieel van start gegaan, de feitelijke start was in mei van dit jaar, toen er met Alex van Oost, programmamanager aan de Hanzehogeschool Groningen, een kwartiermaker c.q. projectleider werd aangesteld. Hij maakt duidelijk dat het initiatief van NICE breed wordt gedragen. Dat bleek ook tijdens de openingsbijeenkomst waar een manifest werd getekend door de initiatiefnemers: Provincie Drenthe, Gemeente Meppel, Hanzehogeschool Groningen, Alfa College Hoogeveen, Stenden Hogeschool, CSG Dingstede, AOC Terra, B+O Architectuur en Interieur, Area Reiniging, Virol, Green Furniture Circle, Rabobank, ICE Amsterdam, Cirkelstad en Natuur en Milieufederatie Drenthe. Het project heeft een looptijd van drie jaar en wil na die periode zelfvoorzienend kunnen draaien.

Al doende leren
“Deelname aan een circulaire economie vraagt anders denken, het ontwikkelen van nieuwe kennis en innovatie”, zegt Van Oost. “Met NICE zorgen wij ervoor dat initiatiefnemers een plek hebben om potentiële business cases uit de praktijk te delen met studenten van verschillende signatuur, van VMBO tot WO-niveau en samen al doende te leren. De studenten worden op onze leerwerkplekken opgeleid tot jonge circulaire professionals en vormen eigenlijk het kloppend hart van NICE.”

Projecten
In de korte tijd van haar bestaan is NICE al met enkele interessante projecten van start gegaan. Zo wordt op gebiedsniveau in Groningen onder de naam Zernike Green Campus bijvoorbeeld gewerkt aan het realiseren van een toegankelijke grondstoffenbank voor hergebruik op de campus. Van Oost: “Dat is een project dat wordt uitgevoerd in samenwerking met de Hanzehogeschool. Het is de bedoeling van het Zernike-terrein – met 25.000 studenten en 5.000 medewerkers een kleine stad op zich – een groene campus te maken en via een grondstoffenkaart de stromen aan grond- en reststoffen in beeld te brengen. Dit heeft geleid tot het initiatief ZernikeZwam. Het koffiedik op de campus gaan onze studenten in samenwerking met het bedrijf Westerzwam uit Wapserveen als voedingsbodem gebruiken voor het kweken van oesterzwammen op de campus.”

Renovatie schoolgebouw
Een ander project, op gebouwniveau, betreft het zo circulair mogelijk revitaliseren van het schoolgebouw van het Alfa College in Hoogeveen. Dit pand zal deels worden gesloopt voor nieuwbouw”, vertelt Van Oost, “terwijl het resterende deel gerenoveerd zal worden. Er ligt al een masterplan. Wij werken nu mee aan het opstellen van een gunningsleidraad. Studenten onderzoeken voorbeeldprojecten uit het land en maken een inventarisatie van alle her te gebruiken materialen in het te slopen deel van het gebouw. Dit is input voor de vertaalslag naar concrete wensen en ambities op het vlak van Circulair Bouwen voor de uitvraag.”

Inrichting café en kantoor
En dan zijn er nog twee projecten op inrichtingsniveau in de Gasfabriek in Meppel. Zo wordt hier samen met B+O Architecten volgens de principes van circulair bouwen werk gemaakt van het ontwerpen van een circulair grand café. En ook loopt er in samenwerking met Drentea en Emmlight een pilot om hier voor NICE kantoorruimte in te richten volgens het principe van ‘product als dienst’, een zeer innovatief verdienmodel in de circulaire economie.

Denk en doe ook mee!
Van Oost wijst erop dat de innovatiekracht van het MKB altijd onder druk staat. “Ondernemers komen er vaak niet aan toe om nieuwe goede ideeën om te zetten in concepten en producten”, motiveert hij. “Dan is het goed dat er organisaties als NICE zijn die kunnen bijspringen. Wij hopen dat het MKB, overheden en maatschappelijke organisaties zich bij ons melden om mee te denken en vooral ook mee te doen. Want er liggen in de circulaire economie echt kansen voor het bedrijfsleven. Onderzoek van TNO heeft uitgewezen dat een circulaire economie Nederland een financieel voordeel oplevert van 7,3 miljard euro en structureel ook nog eens 54.000 banen. Noord-Nederland kan en zal hier in meedelen als het aan NICE ligt…”

Rubriek Personalia:
Naam: Alex van Oost
Leeftijd: 49
Bedrijfsnaam: Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE)
Functie: Projectleider
Motto: Be the change you want to see in the world
Bucketlist NICE: BlueCity Meppel en andere experimenteergebieden opstarten, bio-based tiny housing opzetten en circulaire start-ups realiseren.