Arbeidswetgeving

Werken in een ander EU-land

Burgers uit de Europese Unie mogen zonder werkvergunning in een ander EU-land wonen en werken. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om werk in loondienst of om werk als zelfstandige. Dit is geregeld in Richtlijn 2004/38/EG. De enige voorwaarde is het bezit van een geldig identiteitsbewijs. Ook familieleden die afhankelijk zijn van de werkende EU-burger mogen in een ander land verblijven. Voor werknemers uit nieuwe EU-landen zijn de regels iets anders. Zijn kunnen tot maximaal 7 jaar na de toetreding van hun land tot de EU te maken krijgen met tijdelijke beperkingen. Voor werknemers uit Bulgarije en Roemenië gelden die beperkingen tot 31 december 2013.

Meer informatie:

EURES

Om mensen te helpen makkelijker in een andere lidstaat te werken, is EURESopgericht. Dit is het Europese portaal voor beroepsmobilitiet. Aan het netwerk zijn meer dan 850 EURES-consulenten verbonden die in contact staan met werkzoekenden en werkgevers. Zij bieden hulp bij de keuze voor werk in een andere lidstaat (ook in Europese landen die geen lid zijn van de EU) en bij het in dienst nemen van werknemers uit andere lidstaten. Ook geven ze informatie over arbeidsomstandigheden en vacatures in EU-lidstaten. In Nederland werken de EURES-consulenten bij de regionale vestigingen van het UWV WERKbedrijf.

Meer informatie:

Tijdelijk werken in het buitenland

Bedrijven die hun werknemers tijdelijk in het buitenland laten werken, moeten voldoen aan de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden die gelden in het land waar het tijdelijke werk plaatsvindt. Voor bouwactiviteiten gelden specifieke maatregelen. Dit is geregeld in Richtlijn 96/71/EG. In Nederland geeft de Sociale Verzekeringsbank informatie over sociale verzekeringen bij detacheringen of tijdelijk werken buiten Nederland.

Meer informatie:

Wederzijdse erkenning van diploma’s

Er bestaan Europese afspraken over wederzijdse erkenning van diploma’s. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in erkenning van diploma’s om een studie te volgen en diploma’s om een beroep uit te oefenen in het buitenland. Voor dit laatste is Richtlijn 2005/36/EG  over erkenning van beroepskwalificaties van belang. Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en de Stichting Nuffic houden zich in Nederland bezig met internationale diplomawaardering. Samen hebben zij het Informatiecentrum Internationale Diplomawaardering  opgericht.

Meer informatie:

Arbeidsrecht

Met het Europese beleid over werkgelegenheid en sociale zaken moeten de levensomstandigheden van inwoners in de EU verbeterd worden. Het beleid spoort de lidstaten aan tot samenwerking en het uitwisselen van nationale beleidsmaatregelen. Ook stimuleert het de betrokkenheid van lokale overheden, vakbonden en werkgeversorganisaties. Op die manier moeten er meer en betere banen komen, met meer inspraak van werknemers en minder onderscheid tussen man en vrouw.