BTW

De landen van de Europese Unie hebben een gemeenschappelijk btw-stelsel.

De regels voor het gemeenschappelijke stelsel zijn vastgelegd in Richtlijn 2006/112/EG. Binnen de EU zijn de begrippen export en import vervangen door intracommunautaire levering en intracommunautaire verwerving.

Levering van goederen

Een Nederlandse ondernemer die goederen levert aan een ondernemer in een ander EU-land past het btw 0%-tarief toe. Op de factuur vermeldt hij dit btw 0%-tarief plus de btw-identificatienummers van hemzelf en zijn afnemer. De buitenlandse afnemer is verantwoordelijk voor de betaling van de btw in zijn eigen land.

Levering van diensten

Bij de levering van diensten aan een ondernemer in een ander EU-land, stuurt de Nederlandse leverancier zijn afnemer een factuur zonder btw en voorziet deze met de aantekening ‘btw verlegd’. De afnemer berekent zelf de btw en draagt deze af in eigen land.

Eisen aan factuur

Op facturen die zijn bestemd voor zakelijke afnemers van goederen en diensten in andere EU-lidstaten moeten de volgende gegevens staan:

  • datum van uitreiking;
  • volgnummer voor eenduidige identificatie;
  • btw-identificatienummer van de verkoper;
  • naam, adres en woonplaats van leverancier en afnemer;
  • hoeveelheid/omvang en aard van de geleverde goederen of diensten;
  • datum van levering van de goederen of diensten;
  • datum van eventuele vooruitbetaling;
  • maatstaf van heffing voor elk tarief of elke vrijstelling;
  • toegepast btw-tarief;
  • te betalen btw-bedrag.

Extra eisen bij verlegging btw

Een ondernemer die de verleggingsregeling toepast, moet op de factuur ook vermelden dat de levering onder de verleggingsregeling valt. Dit kan met een verwijzing naar de betreffende EU-bepaling of via de vermelding ‘reverse charge’. Als de afnemer btw-geregistreerd is, moet zijn btw-identificatienummer ook vermeld worden.

Aangifte btw

De verkoper moet administratieve bewijzen (bijvoorbeeld buitenlandse betaling) bewaren om aan te kunnen tonen dat hij terecht gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling. Hij meldt de verkoop in zijn btw- en Intrastat-aangifte. De teruggave van in Nederland dubbel betaalde btw moet hij aanvragen bij de Belastingdienst. De koper in de andere EU-lidstaat meldt de koop in zijn eigen btw- en Intrastat-aangifte. Op de websites van de verschillende belastingautoriteiten in de Europese Unie vindt u de btw-tarieven.

Import en export naar landen buiten EU

Bij de export van goederen naar ondernemers buiten de EU factureert de Nederlandse leverancier het btw 0%-tarief. De import van goederen van buiten de EU moet hij aangeven bij de douane in het land van binnenkomst of bestemming. Over die goederen betaalt hij btw en in veel gevallen ook invoerrechten. Bij het afnemen van diensten van ondernemers uit niet-EU-landen, wordt de verschuldigde btw meestal verlegd naar de ontvanger.