Taiwan

Handelsinformatie Taiwan

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Taiwan en over de Taiwanese economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Taiwan

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Taiwan in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Taiwanese economie

Gemeten naar het bnp is Taiwan de 25e economie van de wereld. Het land heeft 23 miljoen inwoners en een grote consumentenmarkt. De Taiwanese economie raakt steeds meer verbonden met die van China. Beide partijen tekenden het Economic Co-operation Framework Agreement (ECFA). Dit heeft geleid tot tariefverlagingen voor meer dan 500 Taiwanese producten. Dat maakt het voor bedrijven aantrekkelijk om via Taiwan de Chinese markt te betreden.

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Taiwan

Beleefdheid is de basis voor hoe Taiwanezen met elkaar omgaan. De inwoners hebben geleerd om het gezag en de gemeenschap te respecteren. Hard werken, hard leren, extreme situaties vermijden en een gematigd leven leiden zijn de regels in het leven.

Mensen doen zelden iets wat anderen in verlegenheid brengt. De ' goede naam' speelt een belangrijke rol. Gezichtsverlies kan afbraak doen aan de fundamenten van het dagelijks leven.

Taal

Het Mandarijn is de officiële taal en het traditionele Chinese schrift (in China gesimplificeerd) wordt in Taiwan gebruikt. Het Taiwanees ook bekend als Minnan hua is daarnaast een gangbare taal in de zuidelijke gebieden en bij de oudere generatie. Mensen werkzaam bij internationale bedrijven beheersen over het algemeen goed Engels. De Taiwanezen verwachten niet dat buitenlandse bezoekers de lokale taal spreken. De kennis van een paar Chinese woorden kan echter wel het ijs breken.

Zakelijke bijeenkomsten

De zakelijke activiteiten spelen zich af binnen een uitgebreid netwerk. Dat netwerk bestaat uit schakels ('guangxi') van familie, vrienden, bekenden en zakenrelaties. Een goede persoonlijke verstandhouding met uw zakenpartner is voorwaarde voor een vruchtbare zakelijke relatie. Neem de tijd uw klant te leren kennen. Belangrijk voor uw bezoek aan Taiwan is het meenemen van voldoende naamkaartjes. Gebruikelijk worden deze naamkaartjes bij de eerste ontmoeting met uw Taiwanese zakenpartner overhandigd. Voor Taiwanese bedrijven is het ook gebruikelijk meerdere collega’s naar een kennismakingsafspraak mee te nemen, de meest senior manager heeft dan voornamelijk het woord.

Communicatie

Bij een eerste kennismaking is het gebruikelijk om te groeten door het hoofd te buigen. Jongere zakenmensen geven meestal een hand.

Hiërarchie

Taiwanese bedrijven en organisaties zijn vaak erg hiërarchisch georganiseerd. Degene die de beslissingen neemt, is de baas of een senior-manager van het bedrijf. Binnen een bedrijf is dit de persoon met het meeste aanzien. Deze wordt ook zelden tegengesproken. Tegengas wordt niet op prijs gesteld en betekent gezichtsverlies. Zodoende is het belangrijk dat u bij het zakendoen op het juiste niveau ontvangen wordt. Andersom is het voor uw Taiwanese zakenpartner belangrijk dat uw bedrijf de juiste persoon naar Taiwan stuurt, voor belangrijke afspraken of kennismakingen is het zodoende aan te raden de CEO of senior management te sturen.

Eten en drinken

De Taiwanezen stellen het zeer op prijs als buitenlandse bezoekers met stokjes eten. Het bord leeg eten hoort niet tot beleefd gedrag. Dit kan men opvatten als teken dat het geserveerde eten onvoldoende was. Tijdens zakelijke dineren zullen er vele gerechten worden geserveerd, zit men aan een grote ronde tafel en eindigt het diner met fruit. De Taiwanese gastheer zal u meerdere malen uitnodigen voor een toast, waarbij hij zijn glas met 2 handen vasthoudt, en na het drinken aan u zal tonen.

Relatiegeschenken

Het geven van relatiegeschenken is een onderdeel van het zakendoen in Taiwan. Deze geeft men meestal tijdens een eerste ontmoeting. Geef geen scharen, messen of andere scherpe voorwerpen, aangezien dit traditioneel aangeeft dat u de relatie wil verbreken. Vermijd uurwerken, zakdoeken of sandalen van stro, aangezien die worden geassocieerd met begrafenissen en de dood. Geef geen geschenk waarop 'Made in Taiwan' staat. Voor kleinere cadeaus zijn Nederlandse stroopwafels uitermate geschikt.

Zakelijke gebruiken

Het is belangrijk als vertegenwoordiger om een tijd door te brengen in Taiwan, wil u uw product daar aan de man te brengen. Het persoonlijke contact is vaak belangrijker dan het product. Het tekenen van een contract wordt gezien als een intentieverklaring en is niet per se bindend. Taiwanezen richten zich meer op de details binnen een bespreking dan op het brede spectrum.

Innovatie Attaché Netwerk Taiwan

Taiwan is in omvang te vergelijken met Nederland, maar kent 5 grote stedelijke agglomeraties met meer dan 2,5 miljoen inwoners. Taiwan is naast Singapore, Hong Kong en Zuid-Korea een van de 'Aziatische Tijgers'.

Door de jaren heen heeft Taiwan zich ontwikkeld tot een sterke economie gedreven door technologie en innovatie.

De vestiging van het IA-netwerk in Taipei volgt de innovatie en technologische ontwikkelingen in Taiwan.

Publicaties

Contact

Wouter van Marle
Netherlands Trade & Investment Office
Netherlands Office for Science & Technology
13F-2,  1 Songgao Road
Xinyi District
Taipei-11073 (Farglory Financial Center)
T +886 2 875 87200
E HollandInnovation@ntio.org.tw
W www.ntio.org.tw

Exportregels Taiwan

Gaat u goederen exporteren naar Taiwan? Hou dan rekening met invoerrechten. Stuur ook de juiste documenten mee.

Invoertarieven en exportdocumenten

Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kunt u terecht bij de Market Access Database ('Procedures and formalities'). Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Voor ieder product is een goederencode (HS-code) nodig. Via de optie 'Find code' vindt u eenvoudig de juiste code voor het product. U vindt hier onder andere informatie over:

De juiste productcode vinden, is niet eenvoudig. U kunt de HS-code ook vinden bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Neem bij twijfel contact op met de Nederlandse douane (BelastingTelefoon Douane: 0800 0143).

Ook op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong. Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

Ondernemersvereniging evofenedex heeft meer praktische informatie over:

  • diverse soorten exportdocumenten, zoals T2F, T2L, T2LF, T2, T1, carnet TIR, NCTS, Enig Document, UGD en ATA-carnet.
  • incoterms®
  • certificaten, zoals CITES-certificaat, gezondheidscertificaat, veterinair certificaat, fytosanitair certificaat, inspectiecertificaat en analysecertificaat.

Voordat u gaat exporteren is het ook aan te raden om een goed exportplan op te stellen. Ondernemersvereniging evofenedex heeft meer informatie over het maken van een exportplan.

Normen en kwaliteit

Bepaalde soorten goederen zijn vanwege de Commodity Inspection Act onderworpen aan een verplichte inspectie. De Market Access Database heeft hier meer informatie over onder het kopje 'Standardisation'.

Het Bureau of Standards, Metrology & Inspection is de instantie die in Taiwan gaat over het standaardiseren van producten.

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Agentenwetgeving

De Taiwanese agentenwetgeving is gebaseerd op de artikelen 558-564 van het Chinese Burgerlijk Wetboek uit 1929.
Volgens dit recht is een handelsagent een persoon die in opdracht van een principaal goederen verkoopt in diens naam en voor zijn rekening. Afgesproken moet worden of de agent alleen opdrachten doorgeeft aan de principaal of dat hij de verkoopcontracten voor hem afsluit. De agent kan zowel zelfstandig als in dienst van de opdrachtgever werken.

Agentencontract

Er bestaan geen bijzondere voorschriften voor het opstellen van het agentencontract. Een mondelinge afspraak is rechtsgeldig, maar om redenen van bewijslast is het aan te bevelen het contract op schrift te stellen. De handelsagent ontvangt voor zijn inspanningen commissie van de opdrachtgever. Als partijen daarover niets anders zijn overeengekomen, kan een contract beëindigd worden met een opzegtermijn van 3 maanden.

De Belastingdienst heeft meer informatie over dit specifieke carnet.

Tijdelijke invoer

Voor de tijdelijke in- en uitvoer van goederen in Taiwan kunt u gebruikmaken van een CPD/China-Taiwan-carnet. Dit document heet voluit carnet de passage en douane/China-Taiwan.
Met dit douanedocument heeft u minder kosten en doorloopt u eenvoudiger douaneprocedures. U betaalt geen btw, invoerrechten of borgsommen. De procedures komen overeen met die van het ATA-carnet.

CPD/China-Taiwan-carnet aanvragen

U kunt een CPD/China-Taiwan-carnet aanvragen bij de Kamer van Koophandel (KvK). U gebruikt het carnet bij tijdelijke in- en uitvoer van bijvoorbeeld:

  • monsters en reclamemateriaal;
  • tentoonstellingsmateriaal;
  • gereedschappen voor het verrichten van onderhoud, reparatie en service;
  • foto-, video- en filmmateriaal, muziekinstrumenten, toneel- en theaterattributen.

Geldigheid

Met het CPD/China-Taiwan-carnet kunt u een jaar lang bepaalde goederen onbeperkt invoeren, uitvoeren en doorvoeren. Voorwaarde is dat u de goederen beroepsmatig nodig heeft, dus niet voor privégebruik.

Legaliseren van documenten

Documenten die in Nederland zijn afgegeven, moeten in veel gevallen gelegaliseerd worden voor gebruik in Taiwan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een volmachtverklaring. De Taipei Representative Office heeft een uitleg van de legalisatieprocedure.

Nederlandse instanties

In Nederland geeft een aantal organisaties certificaten bij export af. Hieronder een overzicht van de belangrijkste:

NBSO

Taiwan Taipei ambassade
Economische afdeling
+886287587200
tai@minbuza.nl