Missie vouchers (RVO)

Heeft u beperkte exportervaring? Wilt u de kansen op een  (nieuwe) buitenlandse markt verkennen of vergroten? En heeft u behoefte aan nieuwe netwerken en contacten met potentiële buitenlandse klanten voor afname van uw product of dienst? Dan is de missievoucher iets voor u.

Met een missievoucher (in de nieuwe regeling is de officiële benaming Voucher Collectieve Activiteit) kunt u deelnemen aan een uitgaande handelsmissie of een collectieve beursinzending.

Wat is een collectieve beursinzending?

Een collectieve beursinzending bestaat uit een Paviljoen met individuele stands van Nederlandse bedrijven die deelnemen aan een buitenlandse vakbeurs.

Wat is een handelsmissie?

Een handelsmissie is een georganiseerde, meerdaagse reis met meerdere Nederlandse bedrijven naar een buitenlandse markt. De missie bevat zowel individuele als gezamenlijke programmaonderdelen. De collectieve activiteit richt zich op het vinden van potentiële afnemers in de doelmarkt en het bevorderen van export van Nederlandse producten en diensten. Factfinding- en oriëntatiemissies komen niet voor ondersteuning in aanmerking.

Voorwaarden

  • U heeft een mkb-bedrijf.
  • Uw export bedroeg de afgelopen 12 maanden minder dan 25% van uw omzet. Óf uw bedrijf staat niet langer dan 3 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In totaal mag uw onderneming (of de groep of fiscale eenheid waartoe uw onderneming behoort) in het huidige en de 2 voorgaande belastingjaren maximaal € 200.000 aan de-minimissteun ontvangen.

Er gelden geen aanvullende beperkingen voor sectoren of landen. Voor sommige landen worden echter geen missievouchers verstrekt. Dit zijn vaak landen waarvoor internationale sancties gelden. Neem contact op met RVO.nl als u niet zeker weet of de voucher voor een bepaald land geldt.

Organisatoren

Organisatoren van handelsmissies en/of beursinzendingen moeten aan verschillende voorwaarden voldoen.

Deelname aan handelsmissies en beursinzendingen

De handelsmissie of collectieve beursinzending moet op de agenda van het netwerk Internationaal Ondernemen staan. Aankondiging van de activiteit op Internationaal Ondernemen wil niet zeggen dat u hiermee automatisch recht heeft op een missievoucher. Het gaat om activiteiten van Nederlandse private partijen. U maakt zelf de keuze voor welke handelsmissie of beursinzending u de voucher wilt aanvragen. Of de activiteit voldoet aan uw wensen om potentiële partners in het buitenland te vinden is iets tussen u en de organisator. RVO.nl is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geboden dienstverlening.

Activiteiten die de Nederlandse overheid of een Europees bestuursorgaan financieel ondersteunen, komen niet aanmerking voor een missievoucher. Denk aan economische missies onder leiding van een bewindspersoon, die RVO.nl organiseert. Of missies waarbij een deel van de kosten door de gemeente of provincie of Nederlandse ambassade ter plekke wordt gefinancierd. Gaat u bij de organisator van de activiteit na of er sprake is van cofinanciering door de Nederlandse overheid.

Het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst of een netwerkreceptie door het Nederlandse postennetwerk in het land waar de activiteit plaatsvindt, is wel toegestaan.

Vouchers zijn ook niet bestemd voor beurzen in het buitenland waarbij geen collectieve inzending door een Nederlandse organisator plaatsvindt.

Let op: In het kader van een evenwichtige spreiding over doelgroepen, regio’s, thema’s en aard van de activiteiten, verstrekt de RVO.nl maximaal 30 vouchers per evenement.

Vergoeding 50% van de deelnameprijs tot maximaal € 1.500

U krijgt met een voucher een financiële tegemoetkoming van 50% van de deelnameprijs die de organisator u in rekening brengt tot maximaal € 1.500 (exclusief btw) voor deelname aan een collectieve beursinzending of handelsmissie. De reis- en verblijfskosten zijn voor uw eigen rekening.

Budget

Het budget vanaf 1 januari 2017 is € 1.425.000.

Missievoucher aanvragen

U kunt een missievoucher aanvragen via het e-loket. Dit kan totdat het budgetplafond is bereikt. Bij de aanvraag geeft u aan voor welke activiteit u een missievoucher wilt aanvragen. De activiteit waarvoor u een aanvraag indient, moet in de komende 12 maanden plaatsvinden. De aanvraag dient bij RVO.nl binnen te zijn voordat de activiteit plaatsvindt, achteraf indienen is niet mogelijk. U kunt ook een aanvraag indienen via mijn.rvo.nl. Maar wij ontvangen liever aanvragen via het e-loket.

In de voucheraanvraag ondertekent u een verklaring dat u aan de voorwaarden voldoet. RVO.nl verstrekt per MKB-onderneming, per groep of fiscale eenheid waarvan de MKB-onderneming deel uitmaakt maar één missievoucher per jaar. Een voucher is op naam gesteld en is niet overdraagbaar.

RVO.nl behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst. Als datum van ontvangst geldt de datum waarop u de aanvraag compleet (aanvraagformulier en de-minimisverklaring volledig ingevuld en ondertekend) heeft ingediend. Na binnenkomst beoordeelt RVO.nl uw aanvraag en krijgt u binnen 13 weken de beslissing.

Aanmelden voor deelname

Uw voucheraanvraag is géén aanmelding voor deelname aan de missie of beursinzending. Voor deelname meldt u zich aan bij de organisator van de missie of beursinzending.

De organisator van de missie of beursinzending stuurt u een factuur voor uw deelname. Na afloop van de collectieve activiteit ondertekent u de missievoucher. Hiermee bevestigt u dat u heeft deelgenomen aan de activiteit. U levert de ondertekende voucher in bij de organisator. Hiermee betaalt u 50% van de deelnameprijs (exclusief btw, reis- en verblijfskosten) tot maximaal € 1.500. Het resterende bedrag én de btw betaalt u rechtstreeks aan de organisator. De btw kunt u weer terugvragen in uw btw-aangifte. De organisator verzilvert de voucher bij RVO.nl na afloop van de activiteit.